Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra8/ftp/psychologiareligii.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
objawy przepukliny pachwinowej zdjecia czesc 4 – Psycholog religii
Skip to content

objawy przepukliny pachwinowej zdjecia czesc 4

2 lata ago

375 words

Wszystkich 13 osobników również serokonwertowało do specyficznych epitopów otoczki. Odwrotnie, z 10 osobników, którzy nie przeszli serokonwersji do żadnego epitopu swoistego dla otoczki, żaden z nich nie wykazywał wzrostu poziomu przeciwciał w kopertach w analizie Western blot. Pozostałe siedem osobników, którzy serokonwertowali do specyficznych epitopów otoczki, nie miało zmian w przeciwciele otoczki wirusa w całości w analizie Western blot. Nie zaobserwowano żadnych zmian w przeciwciele skierowanych przeciw białkom otoczki nie-HIV u jakiegokolwiek osobnika. Rycina 1. Rycina 1. Częstość występowania indukowanego szczepionką przeciwciała skierowanego przeciw specyficznym epitopom z obwiedni HIV, przed immunizacją (puste paski) i po immunizacji (lite paski, dzień badania 195 do 240), zgodnie z planem immunizacji. Trzy iniekcje podano w harmonogramie A, a sześć w harmonogramie B.
Czternastu z 15 pacjentów (93 procent) przypisanych do schematu B (sześć dawek) miało wzrost całkowitego przeciwciała gp160, w przeciwieństwie do 7 z 15 (47 procent) przypisanych do schematu A (trzy dawki) (P = 0,01 dokładnie według Fishera). test, dwustronny) (tabela 2). Zakres częstości występowania 11 spośród epitopów specyficznych dla gp160 o wartości 12 gp160 wybranych do badania (Tabela 2), od przed po szczepieniu, był następujący: epitop 49, 27 do 70 procent; epitop 88, 28 do 52 procent; epitop 106, od 50 do 87 procent; epitop 241, 0 do 14 procent; epitop 254, 0 do 13 procent; epitop 300, 47 do 77 procent; epitop 308, 42 do 69 procent; epitop 342, 0 do 27 procent; epitop 422, 3 do 10 procent; epitop 448C, 73 do 87 procent; i epitop 735, 17 do 33 procent (ryc. 1). Serokonwersję wywołaną przez szczepionkę odnotowano dla wszystkich specyficznych epitopów, z wyjątkiem epitopu 582 (tabela 2). Przeciwciała (serokonwersja) skierowane przeciwko epitopom 241, 254 i 342 wykryto dopiero po szczepieniu (tabela 2).
Uzyskano drugorzędowe odpowiedzi immunologiczne na epitopy 88, 106, 300, 308, 448C i 582 (Tabela 2). Częstość występowania przeciwciał skierowanych przeciw epitopowi 582 wynosiła 100 procent przed szczepieniem, a tylko jeden osobnik (3 procent) wykazywał wtórną odpowiedź immunologiczną.
Wzorzec indukowanego przez szczepionkę przeciwciała przeciw HIV dla epitopów otoczkowych był zmienny (tabela 2). Odpowiedzi przeciwciał pierwotnych (serokonwersja) na co najmniej jeden epitop wystąpiły u 20 osób – 14 z 15 przypisanych do schematu B i 6 z 15 przypisanych do schematu A (P = 0,005 według dokładnego testu Fishera, dwustronnego). Ponadto, z wszystkich badanych epitopów, osoby przypisane do schematu A serokonwertowały do jedynie 15 ze 110 (14 procent) potencjalnych epitopów, którym nie posiadały przeciwciał przed szczepieniem, podczas gdy osobnicy przypisani do schematu B serokonwersowali do 60 z 129 potencjalnych epitopów ( 47 procent) (p <0,0001 według dokładnego testu Fishera, dwustronny). Serokonwersja do trzech lub większej liczby epitopów kopert wystąpiła u 9 osób (60 procent) przypisanych do schematu B, ale tylko u 2 (13 procent) osób przypisanych do planu A (P = 0,02 według dokładnego testu Fishera, dwustronnego).
Aktywność neutralizacji surowicy względem trzech różnych szczepów (HIV-IIIB, HIV-MN i HIV-RF) określono w dniach 0, 90 i 195 u siedmiu osobników. Czterech z pięciu respondentów miało zwiększającą aktywność neutralizującą wobec jednego lub większej liczby izolatów, w porównaniu z żadnym z dwóch niereagujących. Ponadto, reagujący jako grupa, w przeciwieństwie do niereagujących, mieli wzrost odsetka hamowania przy danym rozcieńczeniu surowicy wymaganym do hamowania tworzenia syncytium wobec każdego testowanego izolowanego prototypu.
Odpowiedzi komórkowe wywołane szczepionką
Rysunek 2
[więcej w: przychodnia paprocany, axotret cena, bisocard cena ]

0 thoughts on “objawy przepukliny pachwinowej zdjecia czesc 4”