Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra8/ftp/psychologiareligii.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
objawy przepukliny pachwinowej zdjecia cd – Psycholog religii
Skip to content

objawy przepukliny pachwinowej zdjecia cd

2 lata ago

511 words

Wywołaną przez szczepionkę odporność humoralną wskazano przez serokonwersję do epitopów specyficznych dla otoczki HIV, wtórną odpowiedź immunologiczną przypominającą epitop specyficzny dla otoczki lub obydwa. Odporność komórek indukowana przez szczepionkę została wskazana przez opracowanie nowej, odtwarzalnej, czasowo powiązanej odpowiedzi proliferacyjnej na gp160. Pacjenci bez odpowiedzi humoralnej, komórkowej lub proliferacyjnej, lub jedynie humoralną lub tylko komórkową odpowiedź proliferacyjną, na epitopy gp160 lub epitopy otoczki HIV sklasyfikowano jako nie odpowiadający na szczepienie.
Analiza statystyczna
Porównywano proporcje za pomocą dokładnego testu Fishera (dwustronnego). Zmiany w komórkowej odpowiedzi immunologicznej zostały podsumowane jako wielkość zmian (zmiana krotności) w indeksie stymulacji limfocytów. Zrzut kielichowy dla każdego osobnika obliczono dzieląc średnią wartości wskaźnika, które zmierzono po ostatnim szczepieniu, przez średnią wartości wskaźnika w linii podstawowej. Różnice między podgrupami w komórkowej odpowiedzi immunologicznej oceniono przez porównanie rozkładów zmian fałdowych za pomocą testu sumy rang Wilcoxona. Zmiany w liczbie limfocytów T CD4 porównano między podgrupami badanych oraz ze zmianą oczekiwaną na podstawie doświadczeń z naturalnym przebiegiem zakażenia HIV. Porównania między podgrupami oparto na średnich procentowych zmianach liczby komórek CD4 pod koniec okresu obserwacji, w porównaniu ze średnimi w linii podstawowej. W każdym punkcie czasowym liczbę limfocytów T CD4 obliczono jako średnią z siedmiu wartości (medianę wyznaczono zgodnie z punktem czasowym).
Wyniki
Charakterystyka kliniczna demograficzna i podstawowa
Dwudziestu sześciu z 30 badanych stanowili mężczyźni, a 4 kobiety. Czternaście osób nie było pochodzenia latynoskiego, 13 było czarnymi, a 3 były latynoskimi. Ich średni wiek wynosił 29 lat (zakres od 18 do 49). Po włączeniu do badania 8 pacjentów miało zakażenie HIV w stadium Waltera Reeda, a 22 miało zakażenie w stadium 2. Średnia liczba komórek CD4 w linii podstawowej wynosiła 668 na mililitr (zakres od 388 do 1639). Średni czas pomiędzy początkową diagnozą a wprowadzeniem do badania wynosił 24 miesiące (zakres od 3 do 49).
Odpowiedzi humoralne wywołane przez szczepionkę
Wszystkich 30 pacjentów ukończyło 240-dniowy okres próbny. Dziewiętnaście (63 procent) miało wywołaną przez szczepionkę amplifikację zarówno humoralnej, jak i komórkowej odpowiedzi odpornościowej swoistej wobec gp160 HIV i dlatego zostały sklasyfikowane jako odpowiadające na szczepionkę . Spośród 11 osób sklasyfikowanych jako nonresponders , 4 miało tylko humoralną lub komórkową odpowiedź immunologiczną, a 7 nie miało wykrywalnej odpowiedzi; wszystkie 7 bez odpowiedzi otrzymały tylko trzy dawki szczepionki (schemat A). Żaden osobnik nie miał zmian w wiązaniu przeciwciała z polimerazą HIV (p66) lub strukturalnym (p24) ani z antygenem tężcowym kontrolnym anty-HIV. Żadne przeciwciało przeciwko bakulowirusowemu białku kontrolnemu z komórek Lepidoptera nie rozwinęło się u żadnego osobnika.
Wzrost poziomu przeciwciała otoczkowego (gp160) wykryto u 13 osobników metodą Western blotting za pomocą lizatu wirusa HIV-MN w całym wirusie. Zmiany te były związane z planem szczepień. Trzy z 15 osób (20 procent) przypisanych do schematu A i 10 z 15 (67 procent) przypisanych do schematu B miało wzrost poziomu przeciwciała przeciwko białkom otoczki (P = 0,025 według dokładnego testu Fishera, dwustronny)
[przypisy: parafia palikówka, parafia zendek, parafia szprotawa ]

0 thoughts on “objawy przepukliny pachwinowej zdjecia cd”