Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra8/ftp/psychologiareligii.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Wrażliwość na triazolam w podeszłym wieku czesc 4 – Psycholog religii
Skip to content

Wrażliwość na triazolam w podeszłym wieku czesc 4

2 lata ago

238 words

Średnia (. SE) frakcja wolna w osoczu z triazolamu była nieznacznie, ale nie znacznie mniejsza u młodych osób niż u osób w podeszłym wieku (15,3% 0,7% vs. 16,2 . 0,9%). Oceny młodych pacjentów dotyczące ich stopnia sedacji po podaniu obu dawek triazolamu znacznie wzrosły w stosunku do wartości linii podstawowej, z maksymalnymi zmianami odpowiadającymi w przybliżeniu czasowi szczytowego stężenia w osoczu. Podobnie uspokojenie polekowe oceniane przez pacjentów wzrastało proporcjonalnie do dawki. W 4 godziny po podaniu leku poziom sedacji nie różni się znacząco od stwierdzonego w linii podstawowej. Osoby w podeszłym wieku zgłaszały również zwiększenie stopnia sedacji po otrzymaniu obu dawek triazolamu, ale nie spostrzegły, że stopień sedacji wzrósł proporcjonalnie do dawki. Podobne wzorce odpowiedzi w grupach młodych i starszych zaobserwowano dla trzech innych przedmiotów ocenionych subiektywnie (uczucie energii w porównaniu do zmęczenia, myślenie spowolnione w porównaniu z przyspieszeniem i uczucie normalności w stosunku do kosmosu ).
Figura 2. Figura 2. Stopień sedacji wśród osób młodych i starszych, zgodnie z oceną obserwatora po podaniu placebo, 0,125 mg triazolamu lub 0,25 mg triazolamu. Sedacja została oceniona na skali wzrokowo-analogowej 100 mm. Wyniki po podaniu badanego leku wyrażono jako wzrost lub spadek względem średniego wyniku w punkcie wyjściowym (przed podaniem leku). Każdy punkt jest średnią dla wszystkich osób w grupie we wskazanym czasie. Różnice w wynikach między trzema lekami były znaczące (P <0,05) po 1/2, i 2 godzinach u młodych osób oraz od do 6 godzin u osób w podeszłym wieku.
Oceny przez obserwatora stopnia sedacji w obu grupach były równoległe do przebiegu w czasie stężenia w osoczu, przy czym stopień sedacji był w przybliżeniu proporcjonalny do dawki (Fig. 2). Analiza wariancji wykazała istotną różnicę między trzema badanymi lekami w obszarze pod krzywą dla obserwowanej sedacji do czterech godzin po podaniu leku zarówno młodym osobnikom (P <0,001), jak i osobom w podeszłym wieku (P <0,001). Poszczególne porównania wskazywały, że wyniki w każdym badaniu różniły się istotnie od wyników w dwóch pozostałych (P <0,05). Sedacja oceniana przez obserwatora była większa w grupie osób starszych, niż w młodym wieku w odpowiednim czasie; na podstawie obszaru pod krzywą do ośmiu godzin po podaniu leku, interakcja między wiekiem a badanym lekiem zbliżyła się, ale nie osiągnęła istotności (P <0,07). Związek średniego stężenia triazolamu w osoczu ze średnią zmianą w sedacji ocenianej przez obserwatora był zgodny z funkcją liniową zarówno u młodych osób (r = 0,81, P <0,001), jak i u osób w podeszłym wieku (r = 0,79, P <0,001 ). Zbocza linii regresji nie różniły się istotnie między grupami.
Rycina 3. Rycina 3. Wyniki u młodych i starszych osób w teście substytucji cyframi (DSST) po podaniu placebo, 0,125 mg triazolamu lub 0,25 mg triazolamu. Wyniki po podaniu badanego leku wyrażono jako procentowy wzrost lub spadek w stosunku do średniej wartości wyjściowej (przed podaniem leku)
[patrz też: tyreoidektomia, przychodnia paprocany, parafia bilcza ]

0 thoughts on “Wrażliwość na triazolam w podeszłym wieku czesc 4”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: gabinet dentystyczny warszawa[…]