Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra8/ftp/psychologiareligii.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Wrażliwość na triazolam w podeszłym wieku ad 5 – Psycholog religii
Skip to content

Wrażliwość na triazolam w podeszłym wieku ad 5

2 lata ago

258 words

Każdy punkt jest średnią dla wszystkich osób w grupie we wskazanym czasie. Różnice w wynikach pomiędzy trzema lekami były znaczące od 1/2 godziny do 3 godzin u młodych osób i od 1/2 godziny do 6 godzin u osób w podeszłym wieku. Ryc. 4. Ryc. 4. Powiązanie wyniku testu substytucji substytucyjnej z oznaczeniem liczby kopii (DSST) ze stężeniem triazolamu w osoczu i stopniem sedacji według oceny obserwatora. Lewy panel pokazuje zależność stężenia triazolamu w osoczu (oś x) od procentowego zwiększenia lub zmniejszenia wyniku na DSST od średniego wyniku podstawowego (przed lekiem) (oś y). Linię ciągłą (y = -0,80x – 0,18) i linię przerywaną (y = -0,68x – 3,6) określono za pomocą analizy regresji liniowej punktów danych odpowiednio dla osób młodych i starszych. Nachylenie linii regresji nie różniło się istotnie (F = 0,78, P nieistotne.) Aby przeliczyć wartości stężenia triazolamu na nanomole na litr, pomnóż przez 2,9. Prawy panel pokazuje zależność zmiany od linii podstawowej w ocenach uspokojenia ocenianych przez obserwatora (oś x) do zmiany procentowej od linii podstawowej w punktach DSST (oś y). Linię ciągłą (y = -14.1x + 3,6) i linię przerywaną (y = -11,8x + 0,9) określono metodą analizy regresji liniowej punktów danych odpowiednio dla osób młodych i starszych. Zbocza linii regresji nie różniły się istotnie (F = 1,22, P nie znaczące).
Osoby w podeszłym wieku miały znacząco niższe wartości wyjściowe w teście substytucji cyfrowej niż młodsi pacjenci. Wartości średnie wyniosły odpowiednio 49,5 i 78,7 pozycji, w 2 minuty (p <0,001). Placebo nie miało wpływu na wyniki testu substytucji znaczników cyfrowych, podczas gdy obie dawki triazolamu znacząco zmniejszyły bezwzględne wyniki testu substytucji znaczników cyfrowych, a także wyniki wyrażone jako procent wyniku linii podstawowej (ryc. 3). ). W obu grupach upośledzenie testu zastąpienia symbolu cyfry było w przybliżeniu proporcjonalne do dawki; powierzchnia pod krzywą po czterech godzinach różniła się istotnie pomiędzy trzema badaniami, zarówno u młodych osób (P <0,001), jak i osób starszych (P <0,001). Wyniki każdego badania różniły się znacząco od wyników pozostałych (P <0,05). W przypadku osób w podeszłym wieku upośledzenie było większe w przypadku osób starszych niż w przypadku osób młodych, a interakcja między osobami starszymi była istotna w odniesieniu do powierzchni pod krzywą do czterech godzin (P <0,05) i do ośmiu godzin (P <0,001). Relacja średniego stężenia triazolamu w osoczu do średniego stopnia upośledzenia w teście substytucji symboli cyfrowych była liniowa zarówno u młodych osób (r = 0,92, P <0,001), jak i u osób w podeszłym wieku (r = 0,95, P < 0,001). Zbocza linii regresji nie różniły się istotnie pomiędzy grupami (ryc. 4). Stopień sedacji oszacowany przez obserwatora i upośledzenie testu substytucji znacznika cyfrowego były istotnie skorelowane w obu grupach, bez znaczących różnic w nachyleniach linii regresji (ryc. 4).
Tabela 2. Tabela 2. Wpływ triazolamu na pozyskiwanie i odzyskanie informacji
[hasła pokrewne: axotret cena, parafia rzuchowa, parafia szprotawa ]

0 thoughts on “Wrażliwość na triazolam w podeszłym wieku ad 5”