Skip to content

Wczesne leczenie inwazyjne a selektywne leczenie inwazyjne w ostrych zespołach wieńcowych cd

1 rok ago

494 words

Pacjenci już rozpoczęci leczenie heparyną niefrakcjonowaną zostali przeniesieni do enoksaparyny natychmiast po randomizacji. Wczesne zastosowanie klopidogrelu (natychmiast 300 mg, a następnie 75 mg na dobę) w połączeniu z aspiryną było zalecane badaczom po zatwierdzeniu leku w 2002 r. W celu wskazania ostrych zespołów wieńcowych.9 Wszystkie zabiegi interwencyjne podczas początkowej fazy szpitalnej przeprowadzono przy użyciu abciximabu, podawanego w dawce 0,25 mg na kilogram, a następnie wlewu 0,125 .g na kilogram na minutę przez 12 godzin i rozpoczęto 10 do 60 minut przed pierwszy balon inflacyjny.11 Abcyksymab był również dostępny do stosowania u pacjentów, którzy następnie przeszli przezskórną rewaskularyzację. Protokół zalecał intensywną terapię zmniejszającą stężenie lipidów, korzystnie 80 mg atorwastatyny dziennie lub jej odpowiednik, rozpoczynał się tak szybko jak to możliwe po randomizacji i kontynuował w nieskończoność. Poziom izoformy MB kinazy kreatynowej (CK-MB) mierzono w 6-godzinnych przedziałach czasu podczas pierwszego okresu 24 godzin lub więcej po przyjęciu, po każdym nowym klinicznym epizodzie niedokrwienia i po każdej procedurze rewaskularyzacji przezskórnej.
Strategia leczenia
Pacjenci zostali losowo przydzieleni do wczesnej strategii inwazyjnej lub selektywnej inwazyjnej strategii z wykorzystaniem centralnego systemu telefonicznego. Przeprowadzono losową randomizację blokową, z warstwowaniem według miejsca, z losowo wybranym rozmiarem bloku na cztery, sześć lub osiem. Pacjenci przydzieleni do wczesnej inwazyjnej strategii mieli zostać poddani angiografii w ciągu 24 do 48 godzin po randomizacji i przezskórnej interwencji wieńcowej, w razie potrzeby na podstawie budowy naczyń wieńcowych. Pomostowanie aortalno-wieńcowe zalecane było u pacjentów z rozległymi chorobą trójnaczyniową lub ciężką chorobą lewej żyły głównej i miało być wykonane jak najszybciej w początkowym okresie hospitalizacji.
Pacjenci przypisani do selektywnej inwazyjnej strategii byli leczeni medycznie. U tych pacjentów planowano poddać się angiografii i następnie rewaskularyzacji tylko, jeśli mieli oporną dusznicę bolesną pomimo optymalnego leczenia medycznego, niestabilności hemodynamicznej lub rytmicznej, lub klinicznie znaczącego niedokrwienia na teście wysiłkowym predischarge. Angiografię wieńcową i rewaskularyzację po początkowej fazie szpitalnej wykonano, jeśli pomimo optymalnego leczenia przeciwdławicowego utrzymywały się poważne objawy dławicowe (tj. Kanadyjskie Towarzystwo Kardiologiczne [CCS] klasa III lub IV) lub udokumentowano niedokrwienie podczas kolejnych badań. Kontynuacja wizyt ambulatoryjnych nastąpiła po 1, 6 i 12 miesiącach od randomizacji.
Punkty końcowe
Pierwszorzędowym punktem końcowym był zespól śmierci, nawracającego zawału mięśnia sercowego lub ponownej hospitalizacji z powodu dławicy w ciągu jednego roku po randomizacji. Śmierć zdefiniowano jako śmierć z jakiejkolwiek przyczyny. Zawał mięśnia sercowego został zdefiniowany jako udokumentowana martwica mięśnia sercowego, występująca spontanicznie lub w trakcie interwencji przezskórnej, zgodnie z zaleceniami Komitetu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego – American College of Cardiology w sprawie redefinicji zawału mięśnia sercowego. 12 Martwica mięśnia sercowego została zdefiniowana przez podniesienie poziomu CK-MB powyżej górnej granicy normy
[patrz też: nfz bydgoszcz ekuz, axotret cena, cena rezonansu magnetycznego głowy ]
[hasła pokrewne: apteka homeopatyczna kraków, parafia bilcza, axotret cena ]

0 thoughts on “Wczesne leczenie inwazyjne a selektywne leczenie inwazyjne w ostrych zespołach wieńcowych cd”