Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra8/ftp/psychologiareligii.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Skuteczność leków przeciwpsychotycznych u pacjentów z przewlekłą schizofrenią ad 8 – Psycholog religii
Skip to content

Skuteczność leków przeciwpsychotycznych u pacjentów z przewlekłą schizofrenią ad 8

2 lata ago

657 words

Na jego widoczną wyższą skuteczność wskazuje również większa redukcja w zakresie psychopatologii, dłuższy czas trwania skutecznego leczenia i mniejsza częstość hospitalizacji z powodu zaostrzenia schizofrenii. Wyniki dla innych leków przeciwpsychotycznych drugiej generacji i reprezentatywnego leku konwencjonalnego, perfenazyny, były podobne pod wieloma względami. Należy zauważyć, że różnice między olanzapiną i perfenazyną były umiarkowane. Chociaż nie było znaczących różnic w czasie do odstawienia z powodu niedopuszczalnych skutków ubocznych, występowały różnice w odsetkach. Ponadto olanzapina wiązała się z większym wzrostem wagi i wskaźników metabolizmu glukozy i lipidów niż w przypadku innych terapii. Dawka mogła być czynnikiem wpływającym na skuteczność różnych badanych substancji. Zakresy dawek zatwierdzone przez FDA dla kwetiapiny i zyprazydonu mogą być poniżej optymalnych dawek terapeutycznych, a zalecane dawki rysperydonu (6 mg na dobę lub mniej), mające na celu ograniczenie objawów pozapiramidowych, mogą nie obejmować pełnego zakresu terapeutycznego. 33 Jednak stosowane zakresy dawek zostały oparte na informacjach od producenta każdego leku plus wiedza o praktyce klinicznej. Ponadto średnie zalecane dawki tych leków w Stanach Zjednoczonych dla pacjentów ze schizofrenią w okresie, w którym przeprowadzono badanie (14 mg olanzapiny na dzień, 3,8 mg rysperydonu na dzień, 388 mg kwetiapiny na dobę i 125 mg zyprazydonu na dobę) były generalnie podobne do tych, które stosowaliśmy34. Fakt, że większa liczba pacjentów przypisanych do kwetiapiny i zyprazydonu otrzymała maksymalną dawkę dozwoloną w badaniu sugeruje, że leki te są albo mniej skuteczne, albo wymagają wyższych dawek ( Tabela 2). Zakres dawek perfenazyny został wybrany tak, aby zminimalizować potencjalne objawy pozapiramidowe, które mogły uprzedzić wcześniejsze porównania leków pierwszej i drugiej generacji.4,7,31
Wydaje się, że stosowanie małej dawki perfenazyny zmniejszyło częstość występowania pozapiramidalnych działań niepożądanych u pacjentów, którzy otrzymali lek pierwszej generacji. W przeciwieństwie do wcześniejszych badań 35 odsetek pacjentów z objawami pozapiramidowymi nie różnił się istotnie pomiędzy tymi, którzy otrzymali w naszym badaniu leki pierwszego i drugiego pokolenia. Pomimo tego odkrycia więcej pacjentów przerwało leczenie perfenazyną niż inne leki ze względu na efekty pozapiramidowe.
Podobnie jak w innych badaniach, stwierdziliśmy, że rysperydon był związany z hiperprolaktynemią, a olanzapina wiązała się ze znacznym zwiększeniem masy ciała, a także z niekorzystnymi zmianami w metabolizmie glukozy i lipidów – wszystkie cechy zespołu metabolicznego. Obawy o potencjalne przedłużenie skorygowanego odstępu QT z zyprazydonem i zaćmy z kwetiapiną nie zostały zrealizowane w tym badaniu.
Zastosowaliśmy szerokie kryteria włączenia i minimalne wykluczenia oraz umożliwiono przyjęcie pacjentów ze współistniejącymi schorzeniami oraz tych, którzy przyjmowali inne leki. Badanie przeprowadzono w różnych warunkach klinicznych, w których leczono osoby ze schizofrenią. Te rzeczywiste cechy badania, które miały na celu szerokie zastosowanie wyników, mogą wyjaśniać różnice w wynikach między tymi i poprzednimi badaniami porównującymi leki przeciwpsychotyczne pierwszej i drugiej generacji.
Podsumowując, w tym badaniu pacjenci z przewlekłą schizofrenią zaprzestali przyjmowania leków przeciwpsychotycznych w wysokim tempie, wskazując na istotne ograniczenia skuteczności leków. W tym ograniczonym zakresie skuteczności olanzapina okazała się być bardziej skuteczna niż inne badane leki i nie było znaczących różnic w skuteczności między tradycyjnym lekiem perfenazyna i innymi lekami drugiej generacji. Nie było znaczących różnic między lekami w czasie do zakończenia leczenia z powodu niedopuszczalnych skutków ubocznych. Jednakże olanzapina była związana z większym przyrostem masy ciała i wzrostem hemoglobiny glikozylowanej, cholesterolu i triglicerydów, zmian, które mogą mieć poważne konsekwencje w odniesieniu do współwystępowania chorób medycznych, takich jak rozwój zespołu metabolicznego. W jaki sposób klinicyści, pacjenci, rodziny i decydenci oceniają kompromisy między skutecznością a skutkami ubocznymi, a także ceny leków, określą przyszłe wzorce użycia.
[więcej w: apteka internetowa chrzanów, cena rezonansu magnetycznego głowy, obrażenia po wypadku samochodowym ]
[przypisy: orsalit ulotka, tyreoidektomia, parafia stryszów ]

0 thoughts on “Skuteczność leków przeciwpsychotycznych u pacjentów z przewlekłą schizofrenią ad 8”