Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra8/ftp/psychologiareligii.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Skuteczność leków przeciwpsychotycznych u pacjentów z przewlekłą schizofrenią ad 6 – Psycholog religii
Skip to content

Skuteczność leków przeciwpsychotycznych u pacjentów z przewlekłą schizofrenią ad 6

2 lata ago

186 words

Wyjściowe środki przeciwpsychotyczne zostały zgrupowane w sześciu kategoriach (Tabela 1). Pacjenci otrzymujący olanzapinę lub rysperydon przed rejestracją byli w fazie badania dłużej niż ci, którzy nie przyjmowali leków przeciwpsychotycznych, leczeni kombinacją lub otrzymywali pojedynczy lek przeciwpsychotyczny z wyjątkiem olanzapiny, kwetiapiny lub rysperydonu; par hazard współczynniki wahały się od 0,68 (P <0,001) do 0,80 (P <0,02). Żadne interakcje z grupą leczoną nie były istotne przy wartości P mniejszej niż 0,10. Po dostosowaniu do tych czynników predykcyjnych przerwania leczenia wyniki porównania w grupie leczonej były podobne do wyników pierwotnych. Pomiary skuteczności
Rysunek 2. Rysunek 2. Wynik Pomiary efektywności. Liczba pacjentów uwzględnionych w każdym punkcie czasowym oceny zmniejszyła się z czasem. Dane szacunkowe pochodzą z modelu mieszanego, który zakładał, że dane nie były przypadkowe. Wyniki dla skali PANSS i CGI określono na początku badania i 1, 3, 6, 9, 12, 15 i 18 miesięcy po randomizacji. Wyniki dla PANSS mogą wynosić od 30 do 210, przy czym wyższe wyniki wskazują na bardziej ostrą psychopatologię. Wyniki dla skali CGI mogą wynosić od do 7, przy czym wyższe wyniki wskazują na większą ostrość choroby. Analizy dotyczące grupy zyprazydonu ograniczono do kohorty pacjentów, którzy zostali poddani randomizacji po dodaniu zyprazydonu do badania (kohorta zyprazydonu). Zatem wartość P dla całkowitego oddziaływania czasu i leczenia wyklucza grupę zyprazydonu i jest podawana osobno dla kohorty zyprazydonu.
Łączne wyniki PANSS poprawiły się w czasie we wszystkich grupach (ryc. 2). Model mieszany wykazał znaczne zróżnicowanie efektów leczenia w czasie (P = 0,002). Poprawa była początkowo największa w grupie olanzapiny, ale jej zalety zmniejszyły się z czasem. Wzór zmiany wyników dla skali CGI był podobny do wyniku oceny PANSS (P = 0,004 dla interakcji między leczeniem a czasem).
Zdarzenia niepożądane
Tabela 3. Tabela 3. Wyniki Pomiary bezpieczeństwa wśród pacjentów z randomizacją. Częstość zdarzeń niepożądanych i działania niepożądane wymieniono w Tabeli 3. Mniejszą liczbę pacjentów w grupie olanzapiny niż w pozostałych czterech grupach hospitalizowano z powodu zaostrzenia schizofrenii (11 procent w porównaniu z 15 do 20 procentami, P <0,001). Po skorygowaniu o różny czas trwania leczenia, grupa olanzapiny miała stosunek ryzyka do hospitalizacji wynoszący 0,17 na osobę rocznie, w porównaniu z wskaźnikami ryzyka 0,30 do 0,44 w pozostałych grupach.
Częstość przerwania leczenia z powodu nietolerowanych działań niepożądanych różniła się w zależności od leczenia (p = 0,04). Risperidon miał najniższą stawkę (10 procent), a olanzapina najwyższą (18 procent). Ponadto więcej pacjentów przerwało stosowanie olanzapiny ze względu na zwiększenie masy ciała lub działanie metaboliczne (9% w porównaniu z 1% do 4% z czterema innymi lekami, p <0,001), a więcej pacjentów przerwało leczenie perfenazyną z powodu efektów pozapiramidowych (8% vs. 2%). 4 procent, P = 0,002).
Pacjenci z grupy olanzapiny i kwetiapiny mieli niższe wskaźniki bezsenności (odpowiednio 16 i 18 procent) niż pacjenci z innych grup (24 procent w grupie otrzymującej rysperydon, 25 procent w grupie perfenazynowej i 30 procent w grupie zyprazydonu)
[patrz też: cena rezonansu magnetycznego głowy, pta zabieg, poradnia endokrynologiczna dla dzieci ]
[przypisy: neurolog dziecięcy radom, parafia łomna, nfz bydgoszcz ekuz ]

0 thoughts on “Skuteczność leków przeciwpsychotycznych u pacjentów z przewlekłą schizofrenią ad 6”