Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra8/ftp/psychologiareligii.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
objawy przepukliny pachwinowej zdjecia ad 6 – Psycholog religii
Skip to content

objawy przepukliny pachwinowej zdjecia ad 6

2 lata ago

546 words

Spośród 16 osób ze średnią liczbą CD4 w linii podstawowej większą niż 600 na mililitr, 13 (81 procent) było odpowiedzią, w przeciwieństwie do 6 z 14 (43 procent), których średnia liczba CD4 przy wejściu wynosiła 600 lub mniej komórek na mililitr ( P = 0,07 według dokładnego testu Fishera, dwustronny). Wielokrotne immunizacje poprawiły immunogenność, nawet wśród pacjentów z wyjściową liczbą komórek CD4 wynoszącą 600 lub mniej komórek na mililitr; pięciu z sześciu pacjentów z takimi liczeniami przypisanymi do schematu B (sześć iniekcji) odpowiadało w porównaniu z tylko jednym z ośmiu przypisanym do schematu A (trzy iniekcje) (P = 0,03 według dokładnego testu Fishera, dwustronnego, Tabela 3). Toksyczność
Nie zaobserwowano objawów toksyczności ogólnoustrojowej, ale reakcje miejscowe odnotowano u 87 procent pacjentów (13 w każdej grupie szczepień). Reakcje te obejmowały stwardnienie, tkliwość i przemijające tworzenie guzków podskórnych w miejscu wstrzyknięcia; coraz rzadziej odnotowano wzrost regionalnej adenopatii. Żaden z badanych nie odmówił wstrzyknięcia przypominającego. Nie zaobserwowano różnicy w częstości występowania lokalnych reakcji w odniesieniu do pierwotnej immunizacji, dawki przypominającej lub dawki szczepionki.
Rysunek 4. Rysunek 4. Zmiana z Linii bazowej w liczbie komórek CD4 w odpowiedziach i niereagujących. Każda wartość linii podstawowej reprezentuje średnią liczbę CD4 we wszystkich ocenach przed immunizacją przeprowadzonych podczas dwóch miesięcy przed pierwszym szczepieniem (cztery do sześciu wartości na osobnika). Każdy punkt reprezentuje średnią ruchomą z siedmiu wartości (patrz Metody).
Nie wykazano dowodów na szkodliwy wpływ na układ odpornościowy, mierzonych in vitro na podstawie odpowiedzi mitogennych specyficznych dla mitogenu i swoistych dla antygenu, in vivo w odpowiedzi na testy skórne z opóźnioną nadwrażliwością lub poprzez przyspieszenie ilościowego zubożenia komórek CD4. W linii podstawowej średnia liczba komórek CD4 wynosiła 716 w grupie reagującej i 605 w grupie niereagujących; od dnia badania 180 do dnia 240 średnia liczba wynosiła 714 i 561, odpowiednio. W trakcie 240-dniowego badania, zmiana netto średniej liczby komórek CD4 uległa zmniejszeniu o 0,2%, podczas gdy wśród niereagujących była to spadek o 7,3% (ryc. 4). Immunogenność indukowana szczepionką przeciwko wirusowi HIV nie wiązała się z dowodem na przyspieszony spadek liczby CD4 u żadnego z pacjentów w trakcie całego badania.
Aby ocenić możliwość zwiększenia replikacji HIV i obciążenia wirusem u osobników w wyniku szczepienia, aktywność wirusową in vivo mierzono ilościowymi hodowlami wirusa w komórkach jednojądrzastych krwi obwodowej i krwi obwodowej za pomocą badania reakcji łańcuchowej DNA z jednojądrzastych komórek krwi obwodowej oraz jako poziomy antygenu p24 w surowicy. Analiza ilościowa hodowli i łańcuchowa reakcja polimerazy nie wykazały żadnych zmian podczas tego badania. Antygen p24 w surowicy był niewykrywalny u wszystkich pacjentów.
Dyskusja
Terapeutyczne stosowanie szczepionek zostało wprowadzone przez Pasteura w XIX wieku w leczeniu ostrego zakażenia wścieklizną, ale wartość tego podejścia w leczeniu innych zakażeń nie była szeroko badana. Chociaż istnieją inne przykłady modyfikacji odporności wirusologicznej (na przykład po ekspozycji na wirusowe zapalenie wątroby typu A lub B) po szczepieniu, brak jest dobrze udokumentowanych badań na ludziach, które wykazały wykonalność tego podejścia w przypadku przewlekła infekcja wirusowa
[patrz też: parafia bilcza, perspiblock forte, parafia zendek ]

0 thoughts on “objawy przepukliny pachwinowej zdjecia ad 6”